SKATTENYHETER, TIPS M.M.

Enklare förtäring vid representation

Skatteverket har klargjort vad som menas med förfriskningar och enklare förtäring i samband med representation.

Avdragsrätten för representationsmåltider slopades den 1 januari 2017, men avdrag för förfriskningar och enklare förtäring kvarstår. Men vad menas med "enklare förtäring" egentligen? Förfriskningar och enklare förtäring får inte ersätta en måltid och den måste vara av mindre värde = samma typ av förtäring som kan räknas som personalvårdsförmån (personalfika).

Exempel: alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt, enklare smörgåsar m.m. 

Ej godkänt: t.ex. smörgåstårta, landgång, korv med mos/bröd etc.

Med mindre värde avses högst 60 kr + moms per person. OBS! Överstiger representationen detta belopp, så får inget avdrag alls göras.

Källa: Björn Lundén Information / Skatteverkets ställningstagande 202 416536-17/111

________________________

Enklare att anmäla utdelning på extra bolagsstämma

Om en extra bolagsstämma hålls för att besluta om vinstutdelning, så ska detta genast anmälas till Bolagsverket, men från och med 1 januari 2017 så behöver inte bolagsstämmoprotokollet från den extra bolagsstämman längre skickas in för registrering. Nya regler säger att det räcker att en företrädare för bolaget istället undertecknar anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar.

Vinstutdelningen kan man anmäla elektroniskt på verksamt.se, vilket är det enklaste och snabbaste sättet att få ärendet registrerat.

Källa: Björn Lundén Information

________________________

 Slopat avdrag för representationsmåltider

Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde ska fortfarande vara avdragsgilla. Samtidigt beslutade riksdagen att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person.

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar gälla 1 januari och senare. För företag med brutna räkenskapsår, som börjat före 2017 så gäller de gamla reglerna fram till räkenskapsårets slut.

Avdragsförbudet gäller både extern och intern representation, vilket innebär att måltidsutgifter vid personalfester, jubileum m.m. inte kommer att vara avdragsgilla. Kringkostnader vid en personalfest (ex. lokalhyra, musikunderhållning och liknande) är dock fortsatt avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person.

Representationsutgifter för teater, greenfee, event, matcher och liknande påverkas inte av lagändringen. Företag kan även fortsättningsvis göra avdrag med högst 180 kr + moms per person. Om aktiviteten inkluderar måltider, så måste den del som avser måltiden brytas ut och hanteras som ej avdragsgill kostnad.

I och med den nya avdragsrätten för moms på representation, så slopas de gamla reglerna där det beroende på om sprit, vin eller öl hade ingått i måltiden avgjorde hur mycket moms som fick lyftas. De nya reglerna säger att företaget får lyfta moms på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person oavsett vilka drycker som ingått och oavsett om det är en intern eller extern representation. Utgiften får dock inte överstiga vad som kan anses skäligt. Rätten till momslyft på andra representationsutgifter är dock oförändrad, vilket innebär att moms bara får lyftas på den del av utgiften som är inkomstmässigt avdragsgill.

Källa: Regeringens prop 2016/17:1, Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU1, BL Info Online.

________________________

Nya RUT- och RIT-tjänster

Riksdagen har beslutat att utöka antalet RUT-tjänster med nya trädgårdstjänster, flyttjänster och IT-tjänster (RIT) fr.o.m 1 augusti 2016.

Nya trädgårdstjänster omfattar beskärning och borttagande av träd och buskar. Med "borttagande" menas bl a trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. Även återställande av markytan efter borttagandet räknas som RUT-tjänst. I "beskärning och borttagande" ingår även omhändertagande av det som har avlägsnats, t ex vedkapning, kompostering eller ihopsamling och iordningställande inför transport för avfallshantering.  OBS! Bortforsling och hantering på annan plats ger INTE skatteavdrag. Nyplantering av träd och buskar ger fortsättningsvis inte heller skatteavdrag. När det gäller trädgårdstjänster, så gäller precis som tidigare att dessa ska utföras på den egna tomten eller i en trädgård i nära anslutning till den egna (eller förälders) bostad.

Flyttjänster är en helt ny kategori inom RUT och omfattar flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till/från magasinering i samband med flytt mellan bostäder. I flyttarbetet ingår arbete med packning, uppackning, lastning och lossning samt själva arbetstiden för transport av bohaget. Kostnder för ex flyttbil eller magasinhyra ger inte skatteavdrag. Ej heller transport från ex en möbelåterförsäljare eller till/från en annan privatperson.

Slutligen så har riksdagen även beslutat att enklare IT-tjänster ska omfattas av RUT-avdraget. Viktigt är att tjänsterna typiskt sett ska kunna utföras av hushållen själva för att omfattas. Ex installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning i samband med sådant arbete. Med data- och informationsteknisk utrustning menas persondator, läsplattor, tv-apparater, mobiltelefoner, spelkonsoler och liknande. Även kringutrustning som ex skrivare och skanner omfattas. Däremot så omfattas INTE larm, smarta vitvaror eller fjärrstyrda värmepumpar. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2016 och gäller arbete som utförs och betalas efter 31 juli 2016.

Källa: Regeringens prop 2015/16:99, Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU21, BL Info Online

________________________

Sänkt avdrag för ROT och RUT

Regeringens budgetproposition innebär en sänkning av ROT- och RUT-avdragen. ROT-avdraget föreslås sänkas från 50% av arbetskostnaden till 30%. Samtidigt föreslås RUT-avdraget att sänkas från 50.000 kr till 25.000 kr för personer som inte har fyllt 65 år.

ROT-avdraget sänks till 30%
Taket på 50.000 kr/person och beskattningsår föreslås dock vara oförändrat. Ändringen kommer främst att drabba de som gör ROT-avdrag för mindre jobb. För mer omfattande jobb där arbetskostnaden ändå överstiger taket på 50.000 kr så får förslaget ingen effekt. Enligt dagens regler innebär det arbetskostnader uppgående till 100.000 kr, efter sänkningen går gränsen strax under 167.000 kr.

Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget
RUT-avdraget föreslås sänkas från 50.000 kr till 25.000 kr/person och beskattningsår för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. Tjänster som matlagning och mer avancerat städarbete (ex. rengöring av inomhuspool) ska enligt förslaget inte längre ge rätt till RUT-avdrag. Enklare städarbete och annat rengöringsarbete samt flyttstädning kommer fortfarande av omfattas.

De nya ROT- och RUT-reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2015.

Källa: Regeringens prop 2015/16:1

________________________

Så bestrider du en bluffaktura

Polisen rekommenderar att man bestrider en faktura genom att skicka e-post, fax eller ett rekommenderat brev till företaget i fråga. Lösbrev och muntliga bestridanden rekommenderas inte, då det i kan vara svårt att bevisa att ett brev har skickats eller att ett samtal har ägt rum om motparten skulle hävda motsatsen.

I meddelandet ska du ange vilken faktura det gäller, att du bestrider den samt varför du bestrider den. Så här kan du skriva:

"Jag bestrider betalningsansvar beträffande faktura xxxx på grund av att ingen tjänst har beställts."

(Om du har blivit vilseledd till att beställa en tjänst, eller om du har fått felaktig/missvisande information om villkor eller priser, så ska du isåfall skriva det.)

Undvik att signera med din namnteckning, texta bara ditt eller företagets namn. Bifoga en kopia av fakturan. Spara en kopia på alla dina brev och meddelanden och all annan konversation med motparten.

Källa: SvD (2015-08-24)

________________________

 

Aviserade skattehöjningar i regeringens vårbudget

I regeringens vårbudget finns ett flertal förlag till skattehöjningar, som kommer att påverka småföretagarna:

  • Arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år kommer att höjas från dagens 15,49% till 31,42%. Höjningen sker i två steg. Den första höjningen sker redan 1 augusti i år och den andra sker nästa sommar.
  • ROT-avdraget sänks vid årsskiftet, från 50% till 30%.
  • RUT-avdraget halveras från 50 000 kr per person till 25 000 kr per person. Sänkningen träder i kraft vid årsskiftet.
  • RUT-avdraget för läxhjälp försvinner redan i år.
  • Skatten på bensin höjs med 44 öre/l och på diesel med 48 öre/l plus moms. Höjningen kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016.
  • Regeringen aviserar också en skattehöjning på sparande via investeringssparkonto, ett s.k. ISK.

Håll koll eller fråga oss.