Ekonomiskt ABC

A

Arbetsgivaravgifter -  Arbetsgivaravgifterna ingår som en del i de sociala avgifterna tillsammans med egenavgifterna som till exempel ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift. I sociala avgifter ingår dels arbetsgivaravgifter men också egenavgifter. Samtliga företag som har anställda ska betala arbetsgivaravgifter på de anställdas lön. Arbetsgivaravgifterna är drygt 31 procent av de löner och förmåner som betalas ut. De sociala avgifternas och egenavgifternas storlek kan variera beroende på hur gammal personen som den avser är.

Anläggningstillgång -  En anläggningstillgång är en tillgång i företaget som är avsedd att användas för stadigvarande bruk, vilket betyder minst ett år men oftast längre än så. 

B

Balanserad tillväxt - När företaget växer med bibehållen soliditet. Läs mer om företagets soliditet lite längre ner på sidan.

Bokslut
  - Bokslutet är en sammanställning av bokföringen. Bokslutet visar om företaget har gått bra eller dåligt och hur mycket tillgångar (pengar, maskiner och liknande) och skulder företaget har. Bokslutet består av en resultaträkning, en balansräkning samt eventuella tilläggsupplysningar och görs vanligen för ett helt år - årsbokslut. Alla näringsidkare ska upprätta årsbokslut. Du som har enskild firma med en nettoomsättning under tre miljoner kronor får upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut.

E

Eget kapital - Det egna kapitalet motsvarar företagets tillgångar minus eventuella skulder. Eget kapital består i första hand av de pengar som du som ägare satte in i bolaget vid företagsstarten. Ur företagets synvinkel är det egna kapitalet en skuld till ägaren. Är skulderna större än tillgångarna är det egna kapitalet negativt. Företaget har då en fordran på ägaren.

F

Faktura - Enligt mervärdesskattelagen, så måste en faktura innehålla följande information:

 • datum då fakturan är utfärdad
 • fakturanummer (löpnummer)
 • säljarens och köparens namn och adress
 • säljarens momsregistreringsnummer och endast i vissa fall köparens momsregistreringsnummer
 • varornas eller tjänsternas art och omfattning
 • datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes
 • har betalning gjorts i förskott eller a conto ska betalningsdatum finnas med om det kan fastställas och är ett annat datum än fakturadatumet
 • beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag
 • enhetspris exklusive moms samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
 • aktuell skattesats och momsbelopp om det inte är momsfri försäljning
 • när köpare ställer ut fakturan för säljarens räkning ska uppgiften "självfakturering" anges.

En faktura bör även innehålla information om betalningsvillkor och dröjsmålsränta, varans leveransvillkor, säljarens betalningsuppgifter, samt information om att säljaren har godkännande för F-skatt. Dessutom gäller ytterligare krav på en fakturas innehåll för aktiebolag. För aktiebolag är det, förutom ovan uppräknade uppgifter, även obligatoriskt att ange bolagets namn och organisationsnummer samt uppgift om i vilket kommun bolaget har sitt säte.

Förenklad faktura - En förenklad faktura uppfyller inte alla de krav som ställs på en vanlig faktura och får bara användas om försäljningen uppgår till högst 4.000 kr inklusive moms. En förenklad faktura måste innehålla:

 • fakturans utförandedatum
 • identifiering av säljaren
 • varans eller tjänstens art
 • momsbelopp eller uppgift som gör det möjligt att räkna ut momsbeloppet

K

Kassalikviditet - Kassalikviditeten är ett nyckeltal som visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Det bör alltid ligga på minst 100%, då företaget vid varje tidpunkt bör kunna betala sina utgifter i rätt tid. Nyckeltalet beräknas genom att ställa omsättningstillgångarna minus varulager och pågående arbeten i förhållande till kortfristiga skulder.

O

Omsättningstillgång - En omsättningstillgång är något som du ska sälja eller förbruka, till exempel varulager och kundfordringar.

P

Periodisk sammanställning - En periodisk sammanställning är en blankett som du som företagare fyller i och lämnar in till Skatteverket om du säljer varor och/eller tjänster momsfritt till en momsregistrerad kund i ett annat EU-land. Sammanställningen kan lämnas både månads- eller kvartalsvis.

S

Soliditet - Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital och beskriver företagets betalningsförmåga på lång sikt. Ju högre soliditet, desto bättre finansiell styrka. Ett företag med hög soliditet har som regel bättre motståndskraft mot eventuella motgångar och förluster. Det finns inga fasta nivåer som man bör ligga på, men någonstans runt 35-40% kan vara lämpligt i exempelvis kapitalintensiva företag. Jämför gärna ditt företags soliditet med andra företag inom din bransch för att uppskatta hur just ditt företag ligger till. Nyckeltalet beräknas genom att ställa det egna kapitalet plus 78% av de obeskattade reserverna mot företagets totala tillgångar.

V

Verifikation - En verifikation är ett underlag till bokföringen och kan bestå av kvitton, fakturor, utbetalningsbesked, inbetalningsavier m.m. Enligt lag ska en verifikation innehålla uppgift om datum när den sammanställdes (ex. fakturadatum), datum när affärshändelsen inträffade (ex. hyresperiod), en kort beskrivning av vad som avses, hela beloppet med specificering av momsbeloppet, motparten (leverantören) och eventuellt en hänvisning till underlag som du av praktiska skäl förvarar separat (exempelvis avtal).

REDOVISNING
Löpande bokföring eller årsbokslut. Eller både och. Du är lika välkommen som kund.
Läs mer>>

DAGS ATT DEKLARERA
Är siffror, avdrag, moms och arbetsgivaravgifter på väg att växa dig över huvudet? Hör av dig till oss! Läs mer>>

ÖVRIGA TJÄNSTER
Behöver du få koll på ROT och RUT? Ingen fråga är för stor eller för liten för Debet och Kredit. Läs mer>>

SPEEDLEDGER
Nyligen satsat på e-bokföring och behöver få assistans att sätta upp systemet och att komma igång? Vi hjälper dig gärna.
Läs mer>>